Razvojni center Koroškega gospodarstva je bil ustanovljen leta 2011 s strani koroških občin ter območne obrtno-podjetniške in gospodarske zbornice.

RACE KOGO sestavlja 11 podjetij, ki zaposlujejo strokovnjake na področju regionalnega razvoja, lesarstva, tehnologije polimerov, podjetništva, računalništva in robotike.

Podjetja v RACE KOGO

Gozdno gospodarstvo SG, d.d.

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d. d., na osnovi koncesije gospodari s 16.000 hektarji državnih gozdov na območju treh koroških dolin: Mežiške, Dravske in Mislinjske doline, pod obronki Pece, Uršlje gore in Pohorja, v severnem delu Slovenije.
Skupaj z odkupljeno oblovino od gozdnih posestnikov trži od 105.000 do 115.000 m3 lesa na leto. Okoli 60.000 m3 na leto ga predela v lastni primarni predelavi. Glavni proizvod iz »koroške smreke« je masivni konstrukcijski les različnih dimenzij in večjih dolžin s prerezanim ali izrezanim srcem. Eden izmed novih proizvodov so ostrešja po meri naročnika.
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d., v koroških gozdovih opravlja sečnjo in spravilo lesa ter vsa gozdno-gojitvena in negovalna dela. Nadalje skrbi za načrtovanje gozdnih cest ter gradnjo gozdnih vlak in rekonstrukcijo starih vlak. Cilj podjetja na področju sečnje in spravila je postopno povečanje strojne sečnje s procesorsko tehnologijo na terenih, ki to omogočajo. Takšna tehnologija omogoča poleg varnega dela v gozdu in optimalnega krojenja lesa tudi manjše poškodbe gozdnih tal in intenzivnejše izkoriščanja lesne biomase.
Prevoze lesa opravlja družba predvsem za lastne potrebe, za prevoz lesa iz gozda do skladišč oz. lesnopredelovalnih obratov.
Cilj družbe je, da večji del lesa iz koroških gozdov in ostalih območij Slovenije predela doma in s tem ustvarja pogoje za nadaljnji obstoj in razvoj lesne industrije. Pridobivanje lesa iz gozdov in nadaljnja predelava lesa v izdelke z dodano vrednostjo je prav gotovo priložnost za gospodarski razvoj koroške pokrajine, ki ima na tem lesno-gozdarskem področju tradicijo v preteklosti in priložnost v prihodnosti.
Družba Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d., daje velik poudarek razvoju mladih kadrov s področja lesarske usmeritve. Dijaki poklicne in srednje lesarske šole Slovenj Gradec se že med šolanjem spogledujejo z izzivi, ki jih zanje predstavljajo končni izdelki z estetsko in uporabno vrednostjo. Pri praktičnem pouku se poleg ročnih spretnosti naučijo uporabljati smiselno logiko, ki je potrebna za oblikovanje končne podobe izdelka. V šolski delavnici delo opravljajo v skupini, zato se zavedajo, da je za dobro počutje na delovnem mestu potrebno vzdrževati kakovostne odnose s sodelavci, ker je le na ta način zagotovljen dober delovni učinek.
Kontakt:
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d.
Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec
Direktor: Silvo Pritržnik
T: 00386 (0)2 88 39 480
E: info@gg-sg.si
W: http://www.gg-sg.si

KOPUR d.o.o.

KOPUR d.o.o., se že od leta 2000 ukvarja s proizvodnjo izdelkov iz reciklatnih materialov. Je specializirano podjetje za predelavo, prodajo in razvoj tekstilnih materialov, poliuretanov in naravnih materialov. Proizvaja izdelke iz reciklatne poliuretanske pene, flisa in kaširane pene za avtomobilsko industrijo. Podjetje je verificiran dobavitelj za sestavne dele v avtomobilski proizvodnji. Ima certifikate odličnega dobavitelja od Daimler Chrysler, Audi, VW, BMW, Ford … V zadnjem obdobju pa se posveča tudi raziskovanju možnosti uporabe recikliranih materialov in iskanju novih uporabnih vrednosti izven avtomobilske industrije.
Kontakt:
KOPUR d.o.o.
Pameče 150A, 2380 Slovenj Gradec
Direktor: Dušan Goršek
T: 00386 (0)2 88 27 431
E: info@kopur.si
W: http://www.kopur.si

DULER d.o.o.

Podjetje DULER je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1986. Skozi čas se je podjetje iz manjše obrne delavnice razvilo v podjetje z 18 zaposlenimi in približno 1,7 mio EUR prihodkov letno. Na domačem in tujem trgu posluje že dobri dve desetletji in tako s pomočjo dolgoletnih izkušenj kljubuje izzivom zahtevnega trga. Sprva je podjetje izdelovalo samo različne kovinske konstrukcije, od leta 2004 pa je odprlo dodaten obrat mehanske obdelave, kar sedaj predstavlja gonilno silo podjetja. Poleg storitev, ki so jih izvajali v podjetju za znane kupce, se v zadnjih letih posvečajo predvsem razvoju lastnih izdelkov. Vizija podjetja je razvoj in izdelava zahtevnih izdelkov, ki bodo po strukturi prodaje dosegali glavni delež.
Kontakt:
DULER d.o.o.
Pameče 151, 2380 Slovenj Gradec
Direktor: Jernej Duler
T: 00386 (0)2 820 55 927
E: info@duler.si
W: http://www.duler.si

Gašper trženje d.o.o.

Štiridesetletna tradicija družinskega podjetja Gašper izhaja iz sožitja z naravo in uporabo lesa kot materiala iz obnovljivih virov. Za svoje izdelke uporabljamo kakovostni les iz pohorskih gozdov in obronkov Pohorja ter iz avtohtonih območij različnih delov sveta. Poslovno področje družinskega podjetja Gašper zajema predelavo lesa, izdelovanje polproizvodov iz lesa in proizvodnjo stavbnega pohištva. To so visokokvalitetna okna in vhodna vrata iz različnih materialov.
Družinsko podjetje Gašper ima pridobljene vse potrebne certifikate, je član Lesarskega grozda, ter mednarodno Wood Industry Cluster in iniciative pro-Holz. Gašper trženje je tudi na seznamu proizvajalcev zunanjega stavbnega pohištva EKO sklada.
Kontakt:
Gašper trženje d.o.o.
Dobrava 42, 2360 Radlje ob Dravi
Direktor: Jurij Gašper
T: 00386 (0)2 88 79 850
E: info@gasper.si
W: http://www.gasper.si

ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.

Osrednja dejavnost inštituta ERICo so storitve na okoljskih področjih, ki jih zahteva zakonodaja. ERICo je okoljevarstveno storitveno podjetje, ki svojim naročnikom že več kot 15 let uspešno pripravlja rešitve okoljskih problemov. Inštitut posluje po mednarodnih standardih kakovosti in je družba znotraj skupine Gorenje – Divizije Ekologija, energetika in storitve. Večinski lastnik je z 51-odstotnim deležem podjetje Gorenje, d. d., druga lastnika sta še Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., in Premogovnik Velenje, d. d. Inštitut izvaja okoljske monitoringe, izdeluje namenske študije, načrte, sanacijske in razvojne programe ter predlaga uporabne rešitve. Predstavlja paleto svojih storitev, hkrati pa ponuja znanje, zanesljivost in kakovost. S svojimi okoljskimi rešitvami naročnikom omogoča enostavnejše, učinkovitejše in bolj konkurenčno delo. Dejavnosti inštituta ERICo: temeljne, aplikativne in razvojne raziskave, poročila o vplivih na okolje, poročila o stanju okolja, lokalni programi varstva okolja, okoljska komunikacija, sanacijski programi, študije ranljivosti okolja, javnomnenjske raziskave, vodenje katastrov onesnaževanja in onesnaževalcev, monitoringi, ocene odpadkov in načrti ravnanja oz. gospodarjenja z odpadki, intervencije ob onesnaževanjih in preventivno delovanje, izobraževanje in promocija na področju varstva okolja ter trajnostnega razvoja, svetovanje pri okoljskih vprašanjih podjetij, ustanov in lokalnih skupnosti, laboratorijske storitve, revizije okoljskih poročil, uvajanje sistemov kakovosti in razvoj laboratorijskih informacijskih sistemov, razvoj analitskih postopkov in izvajanje kompleksnih laboratorijskih študij. Raziskovalna skupina inštituta ERICo je registrirana pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Kontakt:
ERICo d.o.o.
Koroška cesta 58, 3320 Velenje
Direktor: mag. Marko Mavec
T: 00386 (0)3 89 81 930
E: erico@erico.si
W: http://www.erico.si

FIN ARS d.o.o.

FIN ARS d. o. o., je arhitekturni biro. Med dosedanje projekte spadajo predvsem trgovski, poslovni, športni in stanovanjski objekti, rekonstrukcije objektov, pa tudi manjši projekti, kot so individualne stanovanjske hiše in oblikovanje interjerjev. FIN ARS, d. o. o., je podjetje s širokim spektrom storitev: projektiranje, izdelava projektne dokumentacije, vodenje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelava izvedbenih projektov, izdelava dokumentacije za prevzem objekta.
Kontakt:
FIN ARS d.o.o.
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
Direktor: Kristijan Čuk
T: 00386 (0)3 56 60 550
E: info@finars.si
W: http://www.finars.si

IOP Inštitut za okolje in prostor

Temeljna dejavnost zavoda je opravljanje organizacijskih, strokovnih, razvojnih, raziskovalnih, koordinacijskih, izobraževalnih in drugih nalog na področju okolja in prostora. Inštitut ima status neprofitnega javnega zavoda. Glavna dejavnost inštituta je v skladu z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS 69/07) 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije. Inštitut je neprofitni javni zavod s samostojno organizacijsko raziskovalno skupino, od 26. 05. 2006 vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij pri MVZT pod šifro ARRS-2434-01.
Kontakt:
IOP Inštitut za okolje in prostor
Ipavčeva 18, 3000 Celje
Direktorica: doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik
T: 00386 (0)3 49 02 270
E: info@iop.si
W: http://www.iop.si

EUTRIP d.o.o.

Podjetje EUTRIP d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 2001, njegove dejavnosti pa so predvsem na področju komuniciranja in svetovalnega inženiringa. Podjetje EUTRIP, d. o. o., je v komuniciranju prepoznavno po svojih celovitih komunikacijskih rešitvah na področju odnosov z javnostmi, govorništva in javnega nastopanja, priprave besedil, lektoriranja ter organizacije dogodkov. Na področju svetovalnega inženiringa deluje predvsem na področjih naslednjih storitev: svetovanje pri naročanju in izvedbi projekta, povezovanje nalog projektnega in izvedbenega menedžmenta, študije feasibility, idejna zasnova – idejni projekt, izvedbeno projektiranje (projekti za izvedbo in projekti izvedenih del), procesi izbire pogodbenikov in dobaviteljev (razpisna dokumentacija, vrednotenje ponudb), nadzor izvajanja pogodb, nadzor nad gradnjo in inštalacijami. V zadnjih letih so bile storitve v veliki meri usmerjene na področje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, prav to področje pa ima podjetje interes razvijati tudi naprej.
Kontakt:
EUTRIP d.o.o.
Kidričeva ulica 24, 3000 Celje
Direktor: Primoz Praper
T: 00386 (0)59 032 045
E: info@eutrip.si
W: http://www.eutrip.si

EMSISO d.o.o.

Podjetje EMSISO d.o.o., razvija visokotehnološke rešitve na področju vgrajenih sistemov (“embedded systems”) in elektronike. S svojim znanjem in izkušnjami podjetje EMSISO, d.o.o., ponuja razvojne storitve od definiranja specifikacij za določeno elektronsko napravo do njene implementacije in prenosa v serijsko proizvodnjo. Podjetje izvaja razvoj produktov in storitev na ključ – od specifikacij do prototipov elektronskih naprav. Podjetje EMSISO d.o.o., pokriva vse faze razvoja elektronske naprave: študija izvedljivosti in bazične raziskave, definiranje specifikacij za napravo, razvoj in izdelava strojne opreme (»hardware design«), razvoj vgrajene programske kode (»firmware development«), mehanski dizajn, priprava izdelka za serijsko proizvodnjo, razvoj in izdelava testne opreme za potrebe serijske proizvodnje, tehnološke posodobitve obstoječih produktov, certificiranje naprave.
Kontakt:
EMSISO d.o.o.
Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor
Direktor: mag. Aleksander Polutnik
T: 00386 (0)2 46 12 907
E: info@emsiso.com
W: http://www.emsiso.com

VIPTRONIK d.o.o.

Glavne dejavnosti podjetja VIPTRONIK d.o.o. so projektiranje, inženiring, avtomatizacija proizvodnje in izdelava strojev za vse panoge v industriji. Sodeluje z različnimi proizvajalci strojev, za katere izvedejo celoten elektrodel stroja od projekta preko elektromontaže, programiranja in končnega zagona. Poleg te glavne dejavnosti se podjetje ukvarja še z izdelavo cevnih pošt, z električnimi meritvami, s specialnimi izdelki za vojaško industrijo itd. Podjetje trenutno zaposluje 18 sodelavcev vseh stopenj izobrazbe, ki jih sestavlja skupina projektantov, programerjev, pa tudi skupina za izdelavo in montažo elektroopreme ter vzdrževanje opreme.
Kontakt:
VIPTRONIK d.o.o.
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
Direktor: Stanko Vrčkovnik
T: 00386 (0)2 87 06 431
E: info@viptronik.si
W: http://www.viptronik.si

FTP (Fakulteta za tehnologijo polimerov)

Fakulteta za tehnologijo polimerov je vrhunska, mednarodno uveljavljena, odzivna, z gospodarstvom povezana visokošolska in raziskovalna institucija, ki deluje tudi kot spodbujevalec regionalnega razvoja. Njeni diplomanti in raziskovalno/razvojne storitve so iskane in cenjene.
Fakulteta za tehnologijo polimerov je akademska inštitucija, ki v učinkovito celoto povezuje študij, raziskovanje ter tržno dejavnost. Njen namen je izobraziti družbeno odgovorne, inovativne in kompetentne diplomirane inženirje, ki bodo s svojim delom industriji omogočili razvoj novih proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo in visokim tržnim potencialom ter s tem povečali njihovo konkurenčnost na lokalnem in globalnem trgu. Poleg tega izvaja raznovrstne oblike vseživljenjskega učenja za zaposlene v gospodarstvu. Osredotočena je tudi v kakovostno raziskovalno dejavnost, ki se odziva na potrebe industrije. Je tudi pomemben razvojni dejavnik lokalnega okolja ter družbe kot celote.
Kontakt:
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
Direktorica: Maja Mešl
T: 02 620 47 68
E: info@ftpo.eu
W: http://www.ftpo.eu