RACE KOGO s 16.6.2017 začne izvajati nov razvojno-raziskovalni projekt – Razvoj inovativne, modularne, prefabricirane lesene stene z izboljšanimi lastnostmi gradbene fizike in razvoj senzorjev in krmilnikov za spremljanje kazalnikov bivanjskega udobja, akronim projekta – »RACE WOOD«. Projekt načrtuje nove rešitve gradnje lesenih objektov s prefabriciranimi, velikostenskimi modularnimi elementi z bistveno izboljšanimi elementi gradbene fizike in pripadajočo senzoriko spremljanja bivalnega ugodja. Uporaba lokalno dosegljivega lesa iz gorskih rastišč in izdelava specialnih 3D izolacijskih panelov iz recikliranih materialov predvideva bistveno izboljšane akustične, termomehanske in statične lastnosti lesene stene ob zagotovljeni ognjeodpornosti nad 90 minut.

Projekt rešuje ključne izzive gradnje z lesom pri akustičnih in ognjeodpornih lastnostih lesenih stavb pri čemer uporabnik konstantno nadzoruje vse merjene parametre bivalnega ugodja v stavbi. Z uvedbo RRI projekta bo gradnja z lesom postala bolj privlačna za investitorje, saj bo zagotavljala varnejšo, hitrejšo in cenejšo gradnjo, uporabnikom pa nudila nov nivo bivalnega ugodja, ki v dosedanjih lesenih objektih ni bil dosegljiv. Projektiranje, optimiranje in spremljanje proizvoda skozi celotno življensko dobo bomo opravili po najnovejši globalni tehnologiji BIM. Za učinkovitejšo diseminacijo RRI projekta bo BIM orodje omogočalo projektantom neposredno uporabo certificiranih izdelkov RRI projekta na globalni ravni.

Namen projekta je razvoj inovativne notranje lesene stene, ki bo uporabniku nudila večje bivanjsko ugodje (nižji nivo hrupa, ognjeodpornost, višji estetski nivo) in manjše stroške toplotne energije tudi preko načrtovanega senzorja in krmilnika za regulacijo bivanjskega udobja. V steni vgrajen les bo skozi celotno življenjsko dobo shranjeval ogljik, kar bo pripomoglo k zmanjševanju klimatskih sprememb. Okoljski izziv je torej v dveh smereh: izboljšava notranjega bivalnega ugodja v stavbah in uporaba naravnih materialov (les) in recikliranih materialov (toplotna in zvočna izolacija).

Rezultat RRI projekta bo k ciljem S4 prispeval s povečanim deležem visokotehnoloških intenzivnih proizvodov ter uvedbo storitev z visokim deležem znanja v izvozu. Projekt bo bistveno izboljšal način gradnje lesenih objektov in preko povečanja tržnega potenciala prodaje storitve spremljanja kazalnikov bivalnega ugodja prispeval k izvozu znanja na globalen trg.

Prijavljeni RRI projekt se neposredno navezuje na področje uporabe »Pametne zgradbe in dom z lesno verigo«, ki v okviru S4 sodi pod krovno prednostno področje »Zdravo bivalno in delovno ugodje«. To krovno prednostno področje združuje področja uporabe, ki zahtevajo sistemske rešitve, to je povezovanje procesnih tehnologij s končnimi produkti. Zahtevajo tako intenzivna vlaganja na strani raziskav in razvoja, kakor tudi intenzivno povezovanje deležnikov.

Cilj projekta je tudi izboljšati snovne poti slovenskega-lokalno dosegljivega lesa v končne proizvode z visoko dodano vrednostjo. V procesu predelave lesa (gozdna proizvodnja, primarne predela lesa in sekundarna predelava lesa v končne lesne proizvode) se zaradi tehnologije obdelave in predelave lesa ustvarjajo lesni ostanki, katere želimo v procesu povečevanja snovne učinkovitosti predelati v nove, okolju prijazne lesne proizvode. Možnost ponovne uporabe odsluženega lesa v nove proizvode podaljša skladiščenje ogljika v lesu. Podjetje načrtuje svojo poslovno priložnost tudi v ponovni uporabi in predelavi različnih materialov, ki so naravnega (guma, tekstil) ali fosilnega izvora (različni polimeri) v nove izdelke z višjo dodano vrednostjo. Podjetje z načrtovanim novim proizvodom razvoja inovativne modularne lesene stene prispeva k večji rabi lokalno dosegljivega lesa iz gorskih rastišč (uporaba obnovljivih virov surovine) in ponovni uporabi recikliranih materialov iz tekstila, gume in poliuretana (zmanjševanje ostankov / odpadkov) ter uporabi domačega znanja o termomehanskih in elektromehanskih prenosih energije.

Inovativnost RRI projekta za razvoj senzorja bivalnega ugodja se kaže predvsem v naslednjem:
– celovit pristop k vzpostavitvi senzorja bivalnega ugodja, od namestitve, do spremljanja odčitkov vrednosti in po potrebi kasnejših storitev ozaveščanja uporabnika o kritičnih vrednostih in morebitnih možnostih oz. predlogih za optimizacijo merjenih vrednosti (tako organizacijskih kot tudi investicijskih),
– inovativen grafičen prikaz odčitkov,
– možnost uporabe sistema tudi na aplikacijah na prenosnih mobilnih napravah,
– možnost nadgradnje senzorja (= opcijsko naknadno dodajanje novih meritvenih funkcionalnosti – t.i. modularnost),
– multifunkcionalnost,
– avtonomnost delovanja (predvidoma do 1 tedna),
– neposredna povezava s produktom lesene stene (merjenje ustreznosti bivalnega ugodja, hrupa, temperature, vlage, CO2, in različnih, človeku nevarnih plinov).

Prednost oz. novost senzorja, ki ga bomo razvijali, v primerjavi s konkurenčnimi je predvsem v tem, da bo naš produkt omogočil multifunkcionalnost in modularnost (možnost dograjevanja posameznih merilnih komponent), pri čemer bomo vse posamezne komponente, potrebne za vzpostavitev senzorja, v skupnem razvoju s posameznim dobaviteljem standardizirali tako, da bodo vse komponente med sabo združljive in bodo omogočale vzpostavitev enotnega sistema, ki bo integriral podatke iz različnih komponent in enoten prikaz različnih podatkov. Projekt RACE WOOD sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si) preko javnega razpisa »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za Gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z organom upravljanja Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (agencija SPIRIT). Skupna vrednost celotnega RRI projekta je 584.275,43, za katerega načrtujemo sofinanciranje v višini 193.359,00. Trajanje RRI projekta RACE WOOD je 18 mesecev in vključuje delo 8 izkušenih raziskovalcev z različnih strokovnih področij.