Naslov projekta:

eGOZD – Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

Trajanje projekta:

1. avgust 2020 – 31. julij 2023

Celotna vrednost projekta:

347.222,86 €


Vodilni partner:

Gozdarski inštitut Slovenije

Projektni partnerji:

Zavod za gozdove Slovenije                                       Sara Berglez Zajec                

RACE KOGO d.o.o.                                                         Srečko Bricman

Arctur d.o.o.                                                                    Leopold Pustinek

Zveza lastnikov gozdov Slovenije                               Marjana Vošner

Jure Čas                                                                         Agrarna skupnost Čezsoča

Darko Prezelj                                                                 Janez Benedičič


ZAKAJ TA PROJEKT?

Kmetijskim gospodarstvom izpolnjevanje administrativnih ovir za doseganje standardov trenutne kmetijske politike predstavlja dodatno delo in zadolžitve, ki bremenijo izvajanje osnovne dejavnosti.

Zavod za gozdove Slovenije razpolaga z gozdnogospodarskimi načrti za širša območja, pomanjkljivost trenutne oblike načrtovanja pa je pomanjkanje specifičnih načrtov za posesti na kmetijskem gospodarstvu in pri lastnikih gozdov.

Kmetijska gospodarstva in nasploh lastniki gozdov v Sloveniji se ne povezujejo na področju trženja lesnih izdelkov ali skupnega nastopa na trgu.


OPIS PROJEKTA

Projekt stremi k uvajanju elektronskega poslovanja na izbranih kmetijskih gospodarstvih v slovenskem prostoru. V Sloveniji delujejo vsi členi gozdno-lesne verige, vendar je učinkovitost povezav ter optimalnost delovanja nujno izboljšati. Neizkoriščene priložnosti vidimo predvsem v povezovanju znotraj posameznih členov in predvsem med členi verige. Projekt bo ponudil nove in poenostavljene možnosti načrtovanja, spremljanja in izvedbe del ter tako prispeval k učinkovitejšem gospodarjenju z gozdovi v lasti kmetijskih gospodarstev.


NAMEN IN CILJ PROJEKTA

Glavni namen projekta je dvig stopnje digitalizacije na področju učinkovitega in ekonomsko vzdržnega gospodarjenja z gozdovi in tako neposredno vplivati na dvig produktivnosti in dodane vrednosti v celotni gozdno-lesni proizvodni verigi.

Glavni cilj projekta je digitalizacija in razbremenitev birokratskih bremen kmetijskih gospodarstev z namenom optimizacije gozdno-lesnih verig ter intenziviranja gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. 


PRIČAKOVANI REZULTATI

Rezultati projekta se nanašajo na razvoj novih praks poslovnih modelov, kot tudi na učinkovitejše trženje izdelkov. Rezultati projekta bodo:

  • Nadgradnja spletnega informacijskega sistema MojGozdar za vzpostavitev modernih informacijsko komunikacijskih tokov.
  • Spletno orodje za pripravo interaktivnega posestnega načrta. Spletno orodje bo nudilo podporo za zbiranje informacij na terenu ali neposredno od akterjev vključenih v gozdno lesno pridelovalno verigo.
  • Spletna tržnica, kjer bi lahko lastniki tržili vrednejši les ali iskali dolgoročne pogodbe s kupci gozdnih lesnih sortimentov v primeru večjih količin lesa (npr. dolgoročna pogodba za odkup količin predvidenih s posestnim načrtom).

FINANCIRANJE PROJEKTA

Projekt je financiran v sklopu ukrepa M16 Sodelovanje, podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva