RACE KOGO, d. o. o. s 1.8.2020 pričenja izvajati nov razvojno – implementacijski projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo, ki ga je pripravilo v sodelovanju s 13 partnerji. Vodilni partner je Gozdarski institut Slovenije, ki že ima vzpostavljen funkcionalni gozdarski spletni informacijski sistem MojGozdar (https://www.mojgozdar.si/). Z njegovo nadgradnjo se bomo trudili:

  • razbremeniti (poenostaviti) birokracijo kmetijskih gospodarstev,
  • optimizirati gozdno-lesne verige,
  • intenzivirati gospodarjenje z zasebnimi gozdovi,
  • povezovati ponudbo in povpraševanje na trgu na področju gozdarstva,
  • povečati transparentnost trga gozdarskih storitev.

Glavni cilj projekta je digitalizacija in razbremenitev birokratskih bremen kmetijskih gospodarstev z namenom optimizacije gozdno lesnih verig ter intenziviranja gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Z uporabo inovativnih tehnologij in boljšega razumevanja gozdno-lesne verige bomo razvili praktičen in vsakodnevno uporaben sistem elektronskega poslovanja, ki bo za lastnike gozdov in lesnopredelovalno industrijo zagotavljala dodano vrednost (interaktiven posestni načrt, digitalna oglasna deska, itd.).

Projekt se bo izvajal v obdobju 1.8.2020 – 30.7.2023, skupna vrednost projekta je 347.222,86 EUR in je sofinanciran z EU skladov – EIP na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa – gozdarstvo.

Sodelujoči partnerji na projektu: vsebinski partnerji: Gozdarski institut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, RACE KOGO d.o.o. in Actur d.o.o.,iImplementacijski partnerji: kmetija Čas, kmetija Lipnik, kmetija Temnikar, kmetija Sp. Pustinek, kmetija Metniger, agrarna skupnost Čezsoča, Darko Prezelj in Janez Benedičič, nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji in Zveza lastnikov gozdov Slovenije.